ПРАВИЛА НА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС

«Face Awards Бългaрия 2017»

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Facebook, YouTube и Instagram не спонсорират, не администрират, нито поддържат по какъвто и да било начин тази промоция и тя не е свързана с тях по какъвто и да било начин. Чрез своето включване в творческия конкурс Вие потвърждавате, че сте съгласни да преотстъпите своите данни на компанията L’Oréal Балкан ООД, а не на Facebook, YouTube и Instagram.

Организатор на творческия конкурс с название «Face Awards Бългaрия 2017» (по-долу в текста “Конкурсът”) е L’Oréal Балкан ООД, бул. «Зоран Джинджич» 64a, 11000 Белград (по-долу “Организаторът”). Конкурсът се организира с цел рекламиране на Организатора.Правилата на Конкурса (“Правилата”) ще бъдат обявени в сайта за участие в Конкурса на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.bg

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Конкурсът е открит за всички пълнолетни физически лица, граждани на Република Бълга̀рия, които имат регистриран адрес или местожителство на територията на Република Бълга̀рия, (по-долу „Участници“).

Служителите на Организатора и членовете на тесния семеен кръг на служителите както и всяко лице, свързано с този Конкурс, не могат да участват в Конкурса. Юридическите лица не могат да бъдат Участници в Конкурса.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
Конкурсът ще се проведе през периода от 10.03.2017 г до 23:59 часа на 04.07.2017г.

КАК СЕ УЧАСТВА?

КАК СЕ УЧАСТВА? (ЗАЯВЛЕНИЯ)
За да участва в конкурса, участникът трябва в периода, посочен в член 4 на настоящите Правила да направи следното:Да посети сайта за участие в Конкурса на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.bg

ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

След приключване на срока за подаване на заявления за участие в Конкурса, жури от специалисти ще избере 20-те най-подходящи заявления по критерии за креативност, оригиналност и съответствие с поставената Конкурсна задача, което включва и показване на талант и умения от страна на участника, качество на презентацията и качество на видеото.
Имената на общо 20-те избрани участника ще бъдат обявени на сайта на Конкурса на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.bg, включително до 12.04.2017.Няколко участника с еднаква фамилия и еднакъв адрес ще се считат за един победител.На избраните участници ще бъдат предоставени пакети с NYX Professional Makeup продукти за изработването на “look” за всеки следващ кръг на Конкурса:

НАГРАДИ

Наградният фонд включва:

Участниците ще бъдат дисквалифицирани от Конкурса ако използват фалшиви имена, за да се регистрират. Организаторът може по собствена преценка да дисквалифицира всеки участник, ако потвърди основателното си съмнение, че същият използва фалшиво име (имена), за да се регистрира.

Организаторът си запазва правото да отстрани заявление от Конкурса поради обидно съдържание на расова, национална, полова или която и да било друга основа и автоматично може да изключи Участника от Конкурса.

Участници, които участват в Конкурса, нямат право да изискват награждаване по друг начин или награди с по-голяма стойност от посочените в тези Правила. Наградата не може да бъде заменена с паричната й равностойност, други продукти или услуги. С предаването на наградата приключват всички задължения на Организатора на Конкурса към победителите.

Организаторът при никакви условия и по никакъв начин не носи отговорност за закъснение, промяна, пречки, прекъсвания, отклонения или замяна, недостъпност на наградата (наградите) поради национални празници или други обстоятелства, които могат да повлияят на получаването и използването на наградата, нито за каквато и да било постъпка или пропуск, възникнали поради използването на какъвто и да било вид транспорт, които са включени в наградата (наградите). Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение на задълженията си поради настъпване на непреодолима сила или ако данните, посочени от участника, са неточни.

ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в Конкурса, Участниците дават своето съгласие Организаторът да може без възнаграждение и компенсация да обяви и да използва името, адреса и снимките им в печатен, звуков и фото материал с цел промоция във връзка с Конкурса.Всички снимки, които се използват в рамките на Конкурса, трябва да бъдат освободени от права от трети страни, включително но не и само, отнасящи се до авторски права, права защитени от закони, други права, свързани с интелектуална собственост, частно право, право за използване на лични фотографии и т.н. Организаторът не носи отговорност за искове за обезщетение от трети страни, свързани с нарушаване на такива права. Организаторът по собствена преценка може да дисквалифицира който и да било изпратен материал, който би могъл да представлява нарушаване на права на трети страни. Участниците в конкурса приемат без изключение, че Организаторът може да използва данните, предоставени в Конкурса, за период от 5 години за нуждите на маркетинга и рекламната дейност без каквото и да било възнаграждение за Участниците.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които Участниците в Конкурса предоставят при участието си в Конкурса, ще бъдат използвани за проверка, изпращане на награди и потвърждение за получаване на награди в случай на получаване на такива. Участниците в Конкурса дават своето съгласие личните им данни да бъдат събирани и обработвани от страна на Организатора. Личните данни на Участниците ще се обработват изцяло в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни с цел провеждането на Конкурса и в рамките и за съответния период. Участниците във всеки момент могат да изискат да им бъде дадена възможност за достъп до техните лични данни, както и да изискат тяхното допълване, поправяне и заличаване, съответно могат да оттеглят съгласието си за тяхната по-нататъшна обработка, чрез изпращане на такова искане към Организатора, на e-mail адрес info@nyxcosmetics.bg . Участникът приема, че използването на някое от посочените права може да доведе до невъзможност за по-нататъшно участие в Конкурса.Участниците са съгласни да предоставят своите лични данни на предлагащите услуги и на производителите за извършване на техните задачи за Организатора във връзка с Конкурса.

Във връзка с разпоредбите на Закона за защита на личните данни в Република България, Организаторът може да предаде данните на участниците на вътрешни или външни получатели, които се намират изцяло в страни, осигуряващи адекватно ниво на защита на личните данни.Организаторът уведомява Участниците, че техните лични данни, които те доброволно са предоставили, ще бъдат въведени в компютърната база данни, собственост на Организатора. Организаторът се задължава да изпълни своите задължения, за да запази поверителността на личните данни както и да предприема необходимите мерки с цел предотвратяване на промени, загуба или неупълномощено обработване или използване на данните във всеки един момент в съответствие с наличната технология.Организаторът може от време на време да изпраща на участниците по електронен път съобщения за новости, продукти и услуги, които счита, че биха могли да ги интересуват. Тази услуга може да бъде отказана във всеки един момент. Личните им данни няма да бъдат предоставени на нито една организация, която не е свързана с Организатора.

Участниците са съгласни Организаторът да модифицира или по някакъв друг начин да променя всяко заявление в Конкурса или която и да било негова част. Също така Участниците приемат качените заявления / приложения да бъдат обявени в страниците на трети лица и в страниците на социалните мрежи. Участниците приемат със своето участие да бъдат снимани по повод получаване на награди, да бъдат обявявани и използвани имената им за нуждите на промоции на Конкурса както и за обяви на Организатора в медиите без да получават възнаграждение.

Всички участници носят отговорност за каквито и да било разходи, които могат да възникнат поради участието им в конкурса (включително и неограничени разходи за достъп до интернет). Разходите за участие в Конкурса чрез интернет могат да варират, затова Ви молим да проверите актуалните такси при Вашите доставчици на интернет услуги.

Участникът носи отговорност за всички разходи, които могат да възникнат във връзка с участието му в Конкурса или при получаване на награда, докато Организаторът поема разходите, свързани с данъците. Организаторът ще изиска от участниците следните данни: ЕГН, и община на местожителство с пощенски код, с цел подаване на заявления и плащане на данък от страна на получателите на наградите.

Участникът може да отправи какъвто и да било въпрос във връзка с този Конкурс чрез e-mail на адрес: info@nyxcosmetics.bg с посочване на описание относно «Face Awards Bulgaria 2017.»
Творчески конкурс.

Организаторът не носи отговорност ако Участник по каквато и да било причина не успее да влезне в интернет страницата на адрес:
https://faceawards.nyxcosmetics.bg
Няма да се поеме отговорност за възможна загуба на заявления на интернет страницата на Конкурса, за закъснение, погрешно изпращане, непълни или неполучени данни, независимо дали става дума за технически проблем, който би могъл да повлияе на електронната комуникация или някакви други обстоятелства.20. За да може да участва в Конкурса, Участникът приема всички условия и правила на Конкурса.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
При никакъв случай Организаторът или трети лица или субект, включен в предоставянето на услуги по хостинг, изработване, създаване или разпространение на интернет страницата, няма да се счита отговорен за каквито и да било преки или косвени, случайни, специфични щети, които могат да възникнат поради употреба или невъзможност за употреба на интернет страницата или поради закъснение на която и да било гаранция, участие в Конкурса или на друго място.